• Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego

Będzie Piekło

 

INFORMACJE WSTĘPNE

 

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną i sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem Sklepu Internetowego Będzie Piekło.

 

 1. Sprzedawcą i właścicielem Sklepu Internetowego jest Beata Zwolska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: Będzie Piekło Beata Zwolska, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, posługująca się numerem identyfikacji podatkowej (NIP) 7123149200 oraz numerem statystycznym REGON 362704893.

 

KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ I SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ

 

 • Telefonicznie pod numerem telefonu Sprzedawcy: 579 631 929 (w Dni Robocze od godz. 9.00 do godz. 17.00).
 • Za pomocą poczty elektronicznej pod adresem e-mail Sprzedawcy:

bedzie.pieklo.sklep@gmail.com lub sklep@bedziepieklo.pl (w Dni Robocze od godz. 9.00 do godz. 17.00).

 • Listownie Adres Sprzedawcy do doręczeń: ul. Łowicka 45, 20-728 Lublin.

 

DEFINICJE

 

Sprzedawca – Będzie Piekło Beata Zwolska, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, posługująca się numerem identyfikacji podatkowej (NIP) 7123149200 oraz numerem statystycznym REGON 362704893.

 

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej, zdolna do dokonywania czynności prawnych, która na warunkach wskazanych w Regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym oraz na rzecz, którego świadczone są usługi drogą elektroniczną przez Sprzedawcę.

 

Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 

Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna, i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą.

 

Strona Internetowahttps://bedziepieklo.pl/, za pośrednictwem której Klient składa, a Sprzedawca przyjmuje Zamówienie dotyczące Towaru oferowanego w Sklepie Internetowym.

 

Sklep Internetowy (Sklep) – prowadzony przez Sprzedawcę sklep, w którym zamówienie Towaru składa się za pośrednictwem Strony Internetowej, a realizacja Zamówienia dokonywana jest za pośrednictwem Dostawców.

 

Towary – produkty dostępne w Sklepie Internetowym, mogące stanowić przedmiot Umowy Sprzedaży. Istotne i szczególne właściwości każdego Towaru udostępniane są na przypisanej mu podstronie Sklepu.

 

Konto Klienta (Konto) – usługa świadczona drogą elektroniczną. Modyfikowalny element Sklepu, tworzony po dokonaniu Rejestracji przez Klienta, w którym zebrane są informacje Klienta i dokumentacja związana z jego Zamówieniami.

 

Rejestracja – jednorazowa procedura dokonywana przez Klienta w celu założenia Konta Klienta oraz ewentualnego zrealizowania Zamówienia i korzystania z określonych funkcji Sklepu Internetowego.

 

Formularz Rejestracji – interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający założenie Konta Klienta.

 

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, składane za pomocą Formularza Zamówienia, prowadzące bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży i wskazujące istotne jej warunki, dokonywane przy wykorzystaniu funkcji Koszyka; Zamówienia można składać drogą elektroniczną poprzez system sprzedażowy Sklepu, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok, z zastrzeżeniem, że ich realizacja odbywa się w Dni Robocze od godz. 10.00 do godz. 18.00; Klient może składać Zamówienia tylko na dostępne Towary.

 

Formularz Zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Towarów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

 

Koszyk –  formularz stanowiący integralną część systemu zakupowego Sklepu, w której Klient określa i zatwierdza przedmiot oraz warunki Zamówienia.

 

Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego w swojej aktualnej treści  jest nieodpłatnie dostępny na stronie internetowej sklepu w zakładce Regulamin , odnośnik do aktualnego brzmienia regulaminu znajduje się każdorazowo w wiadomości e-mail potwierdzającej zamówienie

 

Wzór oświadczenie o odstąpieniu od umowy – stanowiący załącznik do Regulaminy przygotowany przez Sklep Internetowy wzór odstąpienia  dostępny na stronie internetowej sklepu w zakładce Wzór odstąpienia od umowy, odnośnik do wzoru znajduje się każdorazowo w wiadomości e-mail potwierdzającej zamówienie.

 

Dostawca – podana na Stronie Internetowej firma kurierska oraz Poczta Polska świadcząca usługi pocztowe, współpracujące ze Sprzedawcą oraz upoważnione przez Sprzedawcę do dostarczania Zamówienia na terytorium Polski

 

Czas Realizacji Zamówienia – czas w jakim Sprzedawca skompletuje Zamówienie i przekaże je Dostawcy realizującemu wybraną przez Klienta formę dostawy i podany jest w Dniach roboczych.

 

Dni Robocze – oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 

Polityka Prywatności – stanowiący załącznik do Regulaminu dokument regulujący bezpieczeństwo ochrony prywatności i przetwarzania danych osobowych Klientów, aktualna Polityka Prywatności dostępna jest na stronie internetowej sklepu w zakładce Polityka Prywatności

 

Polityka Cookies – stanowiący załącznik do Regulaminu dokument regulujący tzn. ciasteczek (z ang. cookies) małych plików przechowywanych przez przeglądarkę internetową, wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedzamy i zapisywane na urządzeniu końcowym, z którego korzystamy podczas przeglądania stron internetowych.; Polityka Cookies dostępna jest na stronie internetowej sklepu w zakładce Polityka Cookies.

 

Newsletter – bezpłatna usługa świadczona drogą elektroniczną, za pomocą, której Sprzedawca informuje Klienta o nowościach w Sklepie, poprzez okresowe przesyłanie wybranych i stosownie zredagowanych treści w postaci listu elektronicznego.

 

Ostrzeżenia – znajdujące się w treści opisów poszczególnych produktów wyróżnione informacje o właściwościach produktów ich zastosowaniach mające szczególne znaczenie dla bezpiecznego oraz zgodnego z przeznaczeniem stosowania produktów dostępnych w sklepie.

 

Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towaru w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, zawarta według postanowień niniejszego Regulaminu pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, za pośrednictwem systemu sprzedażowego Sklepu.

 

Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 2017, poz. 459 z późń. zm.);

Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2017 poz. 683 );

 

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2017 poz. 1219).

 

 • 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Regulamin Sklepu Internetowego Będzie Piekło, zwany dalej „Regulaminem” określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego, w szczególności warunki składania Zamówienia na Towary dostępne w Sklepie i jego modyfikowania, zakładania i prowadzenia Konta Klienta, dostarczania zamówionych towarów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży Towarów, uprawnienia Klienta do odstąpienia od umowy, zasady składania i rozpatrywania reklamacji, a także inne uprawnienia i obowiązki Klienta oraz Sprzedawcy.
 2. Osoba chcąca skorzystać z usług Sklepu Internetowego musi zapoznać się wcześniej i zaakceptować treść niniejszego Regulaminu.
 3. Za pośrednictwem Sklepu Internetowego Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną Towarów. Sklep udostępnia również każdemu Klientowi bezpłatne usługi związane z funkcjonowaniem sklepu świadczone drogą elektroniczną całodobowo przez wszystkie dni w roku.
 4. W celu korzystania ze Sklepu Internetowego po stronie Klienta muszą zostać spełnione następujące minimalne wymagania techniczne:
  1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet oraz zainstalowana i zaktualizowana wersja przeglądarki internetowej typu Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Microsoft Edge ,Apple Safari, Opera.
  2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
  3. włączona obsługa plików cookies,
  4. zainstalowany program Flash Player.
 5. Przeglądanie asortymentu Sklepu Internetowego nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Towary znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest:
  1. po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 2. Regulaminu;
  2. przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 6. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym oraz korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zakłócający jego funkcjonowanie lub uciążliwy dla Sprzedawcy oraz innych Klientów.
 7. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi
  odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 8. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Towar
  oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o
  której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w
  tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
 9. Umowy zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
 10. Sklep prowadzi sprzedaż oraz wysyła produkty jedynie na terytorium Polski.

 

 • 2. REJESTRACJA

 

 1. W celu założenia Konta i uzyskania statusu zarejestrowanego Klienta, należy dokonać uprzednio procedury rejestracji.
 2. Użytkownik zyskuje status zarejestrowanego Klienta w następstwie wykonania niezbędnych czynności rejestracyjnych w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Formularza Rejestracji. Klient wypełnia formularz stosując się do odpowiednich komunikatów wyświetlanych w formularzu podczas jego uzupełniania (w szczególności Klient podaje swoje prawdziwe dane oraz te oznaczone jako obowiązkowe), a następnie aktywuje przycisk „Zarejestruj Się”.
 3. Klient, używając funkcji formularzy, zobowiązany jest podać swoje prawdziwe dane oraz uzupełnić pola oznaczone jako obligatoryjne.
 4. Z chwilą potwierdzenia dokonania rejestracji przez link aktywacyjny wysłany na adres e-mail Klienta, zostaje zawarta umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną prowadzenia Konta ze Sprzedawcą na czas nieokreślony.
 5. Klient może wypowiedzieć umowę prowadzenia Konta w każdym czasie, poprzez aktywację przycisku „Usuń konto”. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę prowadzenia Konta z 7-dniowym terminem wypowiedzenia, jeżeli Klient narusza postanowienia Regulaminu lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 6. W procesie Rejestracji Klient podaje hasło, poprzez które następnie uzyskuje dostęp do Konta. Klient ma obowiązek chronić hasło i nie może udostępniać hasła osobom trzecim. Konto jest niezbywalne. Założenie Konta i utrzymanie jest darmowe.
 7. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu Rejestracji.

 

 •  3. ZAMÓWIENIE
 1. Informacje zawarte w Sklepie Internetowym nie są ofertą w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, lecz stanowią zaproszenie do składania ofert przez Klientów.
 2. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez Sprzedawcę 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, na stronie Sklepu Internetowego.
 3. Zakupów w Sklepie Internetowym dokonywać mogą wyłącznie osoby pełnoletnie.
 4. Składać Zamówienia mogą Klienci, którzy mają status zarejestrowanego użytkownika Sklepu Internetowego lub nie mają statusu zarejestrowanego użytkownika Sklepu Internetowego. Klient nieposiadający zarejestrowanego Konta, dokonuje Zamówienia z pominięciem procedury Rejestracji i logowania.
 5. W celu złożenia zamówienia Klient zobowiązany jest:
  1. wybrać Towar lub Towary będące przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka”. Skuteczne dodanie powoduje, iż w zakładce Koszyka zmienia się wskaźnik Towarów na liście Zamówienia, którą można dowolnie modyfikować.
  2. wybrać sposób dostarczenia Towaru.
  3. wybrać sposób płatności za Zamówienie, które to szczegółowo jest opisane w § 4. pkt. 3 niniejszego Regulaminu.
  4. wpisać dane odbiorcy Zamówienia w przypadku zakupu potwierdzonego fakturą należy dodatkowo wpisać dane do faktury, oraz adres, na który na nastąpić dostawa Towaru,
  5. w przypadku jeśli przesyłka ma być przesłana na inny adres niż podany w rejestracji należy go podać,
  6. aktywować przycisk „Zamawiam i płacę”.
  7. opłacić Zamówienie w wybrany wcześniej sposób płatności.
 6. Każdorazowo, przed wysłaniem Zamówienia do Sprzedawcy, Klientowi wskazywane jest podsumowanie Zamówienia w celu jego potwierdzenia tj. łączna cena i informacje szczegółowe Zamówienia.
 7. Składając Zamówienie, Klient składa Sprzedawcy ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży wybranych przez niego Towarów, na warunkach wskazanych przez niego w Zamówieniu. Zawarcie Umowy Sprzedaży następuje poprzez przyjęcie tej oferty przez Sprzedawcę, w momencie otrzymania przez Klienta potwierdzenia warunków Zamówienia, wysyłanych w wiadomości elektronicznej przez Sprzedawcę na adres e-mail podany przez Klienta w Zamówieniu.
 8. Utrwalanie, zabezpieczanie i udostępnianie Klientowi treści zawartej Umowy Sprzedaży następuje za pośrednictwem systemu sprzedażowego Sklepu, w tym na Koncie Klienta oraz wysyłana jest na adres e-mail Klienta, podany przez niego podczas składania Zamówienia. Klientowi, który złożył Zamówienie i otrzymał oświadczenie o przyjęciu oferty przez Sprzedawcę zostanie przekazany trwały nośnik potwierdzający zawarcie Umowy wraz z jej treścią, w sposób wskazany w zdaniu poprzednim.
 9. Czas Realizacji Zamówienia w Sklepie Internetowym wynosi do 5 (pięciu) Dni Roboczych. Realizacja Zamówienia rozpoczyna się:
  1. w przypadku przelewu na rachunek bankowy Sprzedawcy – po zaksięgowaniu wpłaty przez Sprzedawcę,
  2. w przypadku płatności przy odbiorze – po zawarciu Umowy Sprzedaży,
  3. w przypadku płatności elektronicznej poprzez zewnętrzny system płatności Przelewy24 – po potwierdzeniu otrzymanym przez Sprzedawcę od operatora płatności.
 10. W przypadku, gdy Klient składa zamówienie na więcej niż jeden Towar, Zamówienie jest wysyłane lub gotowe do odbioru w chwili skompletowania całego zamówienia. Termin wysyłki lub odbioru Zamówienia jest określany na podstawie Towaru o najdłuższym czasie realizacji.
 11. Po ww. Czasie Realizacji Zamówienia, Towar wydawany jest Dostawcy.

 

 • 4. CENY I PŁATNOŚCI

 

 1. Ceny podane na stronach Sklepu są cenami brutto (zawierają wszystkie cła i podatki, w tym VAT), wyrażone są w złotych polskich. Ceny Towarów nie zawierają kosztów dostawy.
 2. Łączna cena Zamówienia obliczana jest według wyborów dokonanych przez Klienta w formularzu Zamówienia, zgodnie ze stawkami tam wskazanymi. Cena wiążąca wskazywana jest Klientowi w podsumowaniu Zamówienia w momencie jego wysłania do Sprzedawcy.
 3. Klient może wybrać jedną z następujących form płatności:
  1. przelew na rachunek bankowy Sprzedawcy;
  2. płatność przy odbiorze;
  3. płatność elektroniczna poprzez zewnętrzny system płatności Przelewy24, świadczone przez DialCom24 Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-327), przy ul. Kanclerskiej 15, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000306513; NIP 7811733852, REGON 634509164, wysokość kapitału zakładowego: 1 697 000 zł.
 4. Klient jest zobowiązany uiścić płatność za Zamówienie najpóźniej w terminie 5 (pięciu) dni od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
 5. Na każdy sprzedany Towar wystawiany jest dokument sprzedaży w postaci faktury na żądanie Klienta. Dokument sprzedaży stanowi potwierdzenie istotnych elementów złożonego Zamówienia.
 6. Ceny podane w Sklepie mogą ulec zmianie (w szczególności w ramach akcji promocyjnej lub wyprzedaży Towarów), z zastrzeżeniem, iż warunki Zamówienia nie mogą ulec zmianie w stosunku do Klienta, który złożył ofertę w sposób wskazany powyżej, przed dokonaniem zmiany cenowej.
 7. Sklep ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i promocji, których warunki każdorazowo zostaną podane na stronach internetowych Sklepu.
 8. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile Regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

 

 • 5. DOSTAWA

 

 1. Zamówienia realizowane są na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, chyba że strony Umowy Sprzedaży postanowią inaczej.
 2. Przesyłki dostarczane są w sposób wybrany przez Klienta, z zastrzeżeniem, iż Klient może wybrać jedną z następujących form dostawy Zamówienia:
  1. za pośrednictwem firmy kurierskiej Pocztex48 (za pobraniem i za przedpłatą),
  2. za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD (za pobraniem i za przedpłatą),
  3. za pośrednictwem Paczkomatu InPost (za pobraniem i za przedpłatą),
  4. odbiór osobisty pod adresem: ul. Wojciechowska 7D (magazyn numer 5), 20-704 Lublin.
 3. Koszty oraz czas dostawy szczegółowo określone są na Stronie Internetowej w zakładce Dostawa.
 4. Koszt wysyłki uiszcza Klient. Koszt ten obliczany jest na podstawie cen dostawy wskazanych w Formularzu Zamówienia i opcji dostawy wybranej przez Klienta. Po dokonaniu tych wyborów przez Klienta, koszty te doliczane są do kwoty Zamówienia w podsumowaniu.
 5. Towar dostarczany jest pod adres Klienta, wskazany w Formularzu Zamówienia. Klient opcjonalnie może poprosić o dostarczenie Zamówienia pod inny adres po uprzednim potwierdzeniu nowego adresu drogą mailową. Sprzedawca skontaktuje się z Klientem niezwłocznie, jeżeli źle wypełniony formularz uniemożliwia skuteczne doręczenie Zamówienia.
 6. Zamówione Towary są starannie pakowane, aby nie uległy uszkodzeniu podczas transportu.
 7. Jeżeli przed wydaniem przesyłki okaże się, że doznała ona ubytku lub uszkodzenia, przewoźnik ma obowiązek ustalić niezwłocznie protokolarnie stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody. Przewoźnik powinien zrobić to również na żądanie Klienta, jeżeli twierdzi on, że przesyłka jest naruszona. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi na Klientowi z chwilą jej mu wydania.
 8. W przypadku wyboru przez Klienta płatności:
  1. przelewem lub płatności elektronicznych Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
  2. płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
 9. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie
  wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie, w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
 10. W przypadku zamówienia Towarów o różnych terminach dostawy, terminem
  dostawy jest najdłuższy podany termin. Klient ma możliwość żądania dostarczenia Towarów częściami lub też dostarczenia wszystkich Towarów po skompletowaniu całego zamówienia.
 11. Początek biegu terminu dostawy Towaru do Klienta liczy się w następujący sposób:
  1. w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem lub płatności
   elektroniczne - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy (w Dni robocze).
  2. w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
 12. W przypadku wyboru przez Klienta formy dostawy – Odbiór osobisty, Towar będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Towaru. O gotowości Towaru do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.
 13. Początek biegu terminu gotowości Towaru do odbioru przez Klienta liczy się w
  następujący sposób:
  1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem lub płatności
   elektroniczne - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy (w Dni robocze).
 14. Dostawa Towarów do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi
  Koszty dostawy Towaru (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi
  pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
 15. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.
 16. W przypadku wybrania opcji przesyłki za pobraniem Towar wysyłany jest do Klienta w ciągu terminu wyznaczonego przy opisie produktu - zastosowanie ma najdłuższy wyznaczony termin.

 

 • 6. REKLAMACJE

 

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia Klientowi Towarów bez wad. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Konsumenta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Jeżeli Towar ma wadę Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, lub żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady.
 2. Rękojmia przysługuje tylko Konsumentom. Strony, Klient niebędący Konsumentem oraz Sprzedawca, wyłączają między sobą rękojmię za wady.
 3. Reklamacje z tytułu rękojmi należy składać na adres: ul. Łowicka 45, 20-728 Lublin. Reklamację można składać również na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy: pieklo.sklep@gmail.com lub sklep@bedziepieklo.pl. Dla usprawnienia procedury reklamacyjnej, reklamowany Towar powinien być dostarczony wraz ze zgłoszeniem reklamacyjnym. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dane Klienta składającego reklamację, żądanie Klienta w związku z wadą towaru, zwięzły opis wady oraz okoliczności jej wystąpienia ze wskazaniem daty jej powstania.

 

 1. Procedura reklamacyjna dotyczy odpowiednio usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę.
 2. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysłać na adres ul. Łowicka 45, 20-728 Lublin.

 

 • 7. ZWROTY

 

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (czternastu) dni od dnia:
  1. dla Umowy Sprzedaży – od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.
  2. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
 2. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 3. Do zachowania niniejszego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Klient może skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy, stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu oraz dołączanego do Zamówienia. Skorzystanie przez Klienta z tego wzoru nie jest dla niego obowiązkowe.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 (czternaście) dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej Umowy.
 5. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 (czternaście) dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
 6. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 7. Prawo odstąpienia od umowy, nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów wskazanych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, w szczególności umów: w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu, o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami, o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 8. Bezpośrednie koszty odesłania Towaru do Sprzedawcy w sytuacji odstąpienia od umowy zawartej na odległość ponosi Konsument.

 

 • 8. NEWSLETTER I INNE USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 

 1. Każdy Klient może zrezygnować z każdej z usług, które Sprzedawca świadczy drogą elektroniczną, w każdym momencie ze skutkiem natychmiastowym poprzez powstrzymanie się od korzystania z takiej usługi, chyba że Regulamin stanowi inaczej.
 2. Usługa subskrypcji Newslettera świadczona jest bezpłatnie przez Sprzedawcę na rzecz Klientów, którzy dobrowolnie wyrażą na to zgodę.
 3. W celu za subskrybowania Newslettera, Klient wykonuje następujące czynności:
  1. zamawia poprzez formularz dostępny na stronie …. oraz poprzez podanie swojego adresu poczty elektronicznej (e-mail) usługę Newslettera.
  2. dokonuje akceptacji treści Regulaminu oraz wyraża zgodę na przekazywanie informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej związanych z świadczoną usługą Newslettera
  3. uaktywnia przycisk „Zapisz się”
  4. aktywuje link wysłany na adres e-mail podany w formularzu Newslettera.
 4. Z chwilą użycia linku aktywacyjnego wysłanego na e-mail Klienta, pomiędzy Sprzedawcą a Klientem zostaje zawarta umowa o świadczeniu usługi Newsletter na czas nieoznaczony.
 5. Klient może w każdej chwili wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Newslettera poprzez dezaktywację subskrypcji. Rezygnacja z Newslettera następuje poprzez wysłanie takiego oświadczenia woli na adres …... lub poprzez przycisk „Rezygnuję z subskrypcji” w wiadomości e-mail. Umowa zostanie również rozwiązana, jeżeli Klient usunie Konto.
 6. Zgoda na otrzymywanie informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej wysyłanymi przez Sprzedawcę jest dobrowolna i w każdej chwili Klient może ją wycofać.
 7. Sprzedawca jest uprawniony do uniemożliwienia Klientowi dostępu do usług nieodpłatnych, jeżeli Klient działa na szkodę Sprzedawcy lub innych Klientów, czy też narusza przepisy prawa lub postanowienia Regulaminu.

 

 • 9. ZMIANA REGULAMINU

 

 1. Sprzedawca może zmienić niniejszy Regulamin z ważnych powodów prawnych (zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących działalności Sprzedawców lub formy działalności Sprzedawcy) lub technicznych (modernizacja infrastruktury Sklepu). Przyczyna zmiany Regulaminu każdorazowo jest wskazywana w sposób wskazany poniżej.
 2. Zarejestrowani Klienci zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu w wiadomości e-mail, wysłanej na 14 (czternaście) dni przed wejściem w życie Regulaminu w nowym brzmieniu. Niezarejestrowani Klienci zostaną o tym powiadomieniu w komunikacie wyświetlanym na stronie głównej Sklepu przez 14 (czternaście) dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu. W tym czasie, Klient ponownie musi zaakceptować lub odmówić akceptacji Regulaminu.
 3. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian Regulaminu realizowane są zgodnie z dotychczasową treścią Regulaminu.

 

 • 10. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. Klient dokonując rejestracji lub składając Zamówienie jako niezarejestrowany użytkownik na Stronie Internetowej wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Sprzedającego danych osobowych podanych w formularzu danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych wyłącznie w celu realizacji umów sprzedaży.
 2. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sprzedającego informacji o charakterze reklamowym i handlowym, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 3. Zgoda ta jest udzielana przez Klienta poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji na formularzu zgłoszeniowym.

 

 • 11. OBSŁUGA PLIKÓW COOKIES

 

Korzystający ze Strony Internetowej https://bedziepieklo.pl/ wyraża zgodę na używanie plików Cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Jeżeli korzystający ze strony nie wyraża zgody na korzystanie z plików Cookies, może w każdej chwili zmienić ustawienia swojej przeglądarki.

 

 • 12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Zobowiązania Klienta wynikające z Umowy spełnione są w momencie uiszczenia należności za Towar i dostarczenie oraz odbioru Towaru, dokonanych zgodnie z Zamówieniem.
 2. Wszelkie materiały z zastrzeżeniem § 12 ust. 3, w tym elementy grafiki, kompozycja tych elementów, znaki towarowe oraz inne, dostępne w Sklepie stanowią przedmiot ochrony ze szczególnym uwzględnieniem ochrony praw autorskich należnych Sprzedawcy. Wykorzystywanie materiałów udostępnianych w Sklepie w jakiejkolwiek formie wymaga każdorazowo zgody Sprzedawcy.
 3. Sklep nie rości sobie żadnych praw do grafik, znaków towarowych, wzory przemysłowe oraz inne należących do osób trzecich (np. producentów Towarów).
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa powszechnego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego i ustawy z dnia 30 maja 2014 r. – o prawach konsumenta.
 5. W zakresie umów zawieranych między Sprzedawcą a Klientami niebędącymi Konsumentami, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta niebędącego Konsumentem.
 6. Pozasądowe rozwiązywanie sporów Konsumenckich – Sprzedawca zgadza się na pozasądowe rozwiązywania sporów w przypadku gdy odmówimy przyjęcia reklamacji. Informacja na temat podmiotów, które będą mogły rozwiązywać spory dostępnie są na stronie urzędu – UOKiK – Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów – https://www.uokik.gov.pl/. Na stronie urzędu Klient znajdzie aktualne informacje na temat strony internetowej gdzie może przystąpić do rozwiązywania sporu online.
 7. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu dla Miasta Lublin.

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2017 r.